Προϊόντα

  • Αντλίες θερμότητας (αέρα – νερού) Ψύξης – Θέρμανσης, ανάκτησης και παραγωγής ζεστού νερού, υψηλού βαθμού απόδοσης
  • Αντλίες θερμότητας (αέρα – νερού) Ψύξης – Θέρμανσης, υψηλού βαθμού απόδοσης
  • Αντλίες θερμότητας (αέρα – νερού) παραγωγής ζεστού νερού έως 68 °C, υψηλού βαθμού απόδοσης
  • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας για υφιστάμενες ή νέες μονάδες ψύξης – κλιματισμού (ψυγεία, κλιματιστικά, ψύκτες νερού, VRV)
  • Αντλίες θερμότητας μεικτές γεωθερμικές, υψηλού βαθμού απόδοσης
  • Ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες, υψηλού βαθμού απόδοσης
  • Εναλλάκτες Ψυκτικού αερίου – Νερού (ενός ή πολλών κυκλωμάτων)
  • Εναλλάκτες Νερού – Νερού